OSOBNÉ ÚDAJE

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ:

BLESK FIT s. r. o.

Kláry Jarunkovej 2 

974 01 Banská Bystrica

IČO 51426391

Kontaktné údaje:

Tel.: +421 944 897 087

www.bleskfit.sk

e-mail: info@bleskfit.sk

Prevádzkovateľ týmto informuje svojich klientov so spracúvaním ich osobných údajov vo svojich informačných systémoch:

  1. Web

Účel spracúvania

Spracovanie a potvrdenie rezervácií telefonicky a elektronickou poštou 
 

Uzavretie kúpnej zmluvy

Vystavenie daňového dokladu - faktúry v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
Doručenie objednaného tovaru, vrátane telefonického kontaktu pred doručením

Vybavovanie reklamácií

Rozsah spracúvania osobných údajov:

Meno

Priezvisko

Adresa

e-mail

telefónne číslo

Právny základ spracúvania: zmluvný vzťah

Doba uchovávania osobných údajov – 10 rokov, po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane, s výnimkou poskytnutia osobných údajov za účelom doručenia tovaru dotknutej osobe prepravnou spoločnosťou alebo poštou

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

  1. Individuálny tréning

Účel spracúvania

Evidencia klientov

Spracovanie a potvrdenie účasti cez rezervačný systém
Vystavenie daňového dokladu – elektronický pokladničný doklad, permanentka 
evidencia výšky, váhy a telesných rozmerov počas cvičenia pre klientov, ktorí túto službu požadujú

Rozsah spracúvania osobných údajov:

meno

priezvisko,

adresa (ulica, číslo ulice, PSČ, mesto, štát)

telefón,

e-mail

výška, váha, telesné rozmery – len u klientov, ktorí túto službu požadujú na základe súhlasu

Právny základ spracúvania:

zmluvný vzťah

súhlas dotknutých osôb – výška, váha, telesné rozmery počas individuálnych tréningov

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté práva dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov – po dobu trvania súhlasu dotknutej osoby, po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované

Osobné údaje z informačného systému marketing nebudú poskytnuté inému prevádzkovateľovi a nebudú prenášané do tretích krajín.

  1. Kamerový systém

Účel spracúvania

Zabezpečenie ochrany majetku spoločnosti a zdravia zamestnancov a klientov

Rozsah spracúvania osobných údajov:

Videozáznam

Právny základ spracúvania: zmluvný vzťah

Doba uchovávania osobných údajov – 15 dní, po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane, s výnimkou poskytnutia osobných údajov za účelom vyšetrovania trestného činu

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že získané osobné údaje nepodliehajú  profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo: